Regulament „Tombola Petexhibition” organizat de Ceva Sante Animale Romania

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Tombola Pet Exhibition” este S.C. Ceva Sante Animale Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Chindiei Nr. 5, sector 4, inregistrată la Registrul Comertului cu numărul J40/11298/1995, Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 7996803. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.ceva.ro si pe pagian de facebook Feliway Romania. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfaşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a paticipanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.ceva.ro.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul „ Tombola Pet Exhibition” se va desfăşura în perioada 04 februarie – 06 martie şi urmează să fie organizat şi desfăşurat pe teritoriul României. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE Şi CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul „ Tombola Pet Exhibition” este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente în România care viziteaza standul Ceva Sante Animale Romania  din cadrul BucharestPet Exhibition.

Pot participa doar persoanele care au completat corect, complet si inteligibil talonul de participare la Tombolă şi l-au depus urna amplasata în cadrul standului Ceva Sante Animale Romania  din cadrul Bucharest Pet Exhibition.

Prin participarea la aceasta Promoţie, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promoţie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei Ceva Sante Animale Romania SRL şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul concursului. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea câştigătorilor campaniei.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.ceva.ro.

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Înscrierea în concurs se face prin intermediul completarii talonului de participare, în perioada 04 martie – 06 martie 2016.

Concursul se va desfăşura în perioada 04 martie – 06 martie 2016 astfel:  Pentru a putea participa la acest concurs şi pentru a se înscrie în mod oficial în concurs, este obligatoriu ca participantul să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul regulament.

Următoarele informaţii trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs: Nume, prenume, Localitate, Nr. telefon, Email. Aceste informatii vor fi completate prin completarea unui talon si depunerea acestuia în urna situata în cadrul standul Ceva Sante Animale Romania  din cadrul Bucharest Pet Exhibition.

Furnizarea acestor date de către participant, în vederea validării sale pentru tragerea la sorți din finalul

concursului, reprezintă acordul implicit al acestuia că datele respective pot fi folosite pe perioada concursului. După ce datele de mai sus au fost furnizate și verificate, se vor  introduce in sistemul centralizator care se va constitui într-o bază de date din care se va extrage caştigătorul. Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 10 martie 2016, iar lista câştigatorilor va fi publicată pe site-ul www.ceva.ro si pe pagina de facebook Feliway Romania.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE ŞI ALOCAREA PREMIILOR PRIN TRAGERE LA SORŢI

În cadrul concursului „ Tombola Petexhibition” sunt acordate 15 premii:

1. Cinci premii I constand intr-un set complet de deparazitare (o cutie de Vectra Felis cu trei pipete si 5 cpr de Cestal Cat)

 

2. Cinci premii II constand intr-un diffuser Feliway

 

3. Cinci premii III constand intr-un spray Feliway.

 

Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 10 martie 2016 la sediul central al organizatorului.

Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.ceva.ro si pe pagina de facebook Feliway Romania timp de doua săptămâni. Caştigătorii vor fi anunţaţi şi prin intermediul unui mesaj email pentru a fi informaţi în legătură cu modalitatea exactă de a intra în posesia premiului dar şi prin intermediul unui apel telefonic.

Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Tombolă, desemnat câştigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A. Să îndeplinească condiţiile descrise în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

B. Sa raspundă la telefon/email când va fi contactat de către organizator sau reprezentanţii acestuia,

pentru a i se acorda premiul.

Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea campaniei. Daca în urma contactării participantul nu răspunde la telefon/email, acesta pierde calitatea de câştigător. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

Premiul va fi trimis de catre organizator prin Fan Courier.

La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câştigătorul un Procesul Verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale caştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie raspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

Participantul la Tombolă, desemnat câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus, îşi pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

SECŢIUNEA 6. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.

Reclamatiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea organizatorului. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor / câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare. Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 SECŢIUNEA 9. LITIGII

In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Tombolă, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislaţia românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule şi neavenite sau neexecutorii, celelalte clause vor rămâne în vigoare.