Yasal Uyarı

Bu sayfanın (bundan böyle burada "Sayfa" olarak anılacaktır) sahibi:

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. (CEVA)
Eski Büyükdere Cad. No.9
İz Plaza Giz Kat. 21
34 398 Maslak - İSTANBUL.

Anonim Şirketidir.
Tel : +90 212 365 97 97
Faks: +90 212 290 70 83

Yayın müdürü: Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. Genel Müdürü Yavuz UZUN’dur.

Bu Sayfanın kullanımı bu kayıt ve şartları ile yapılmaktadır.

Sayfaya erişim yapmak suretiyle, internet kullanıcısı aşağıda tanımlanan kullanım koşullarına uyacağını kabul etmektedir. Internet kullanıcısı bu kullanım koşullarını bütünüyle gördüğünü, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. 

II – feliway.com.tr Sayfası kullanım kayıt ve koşulları

A. Sayfa İçeriği ve Erişim

  • Sayfa İçeriği

CEVA Sayfa içeriğinin güncellenmesine ve internet kullanıcısına doğru bilgiyi iletmeye çabalar. Bununla beraber, CEVA olası bir hata ve/veya ihmalden sorumlu değildir.

CEVA herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Sayfa hizmetleri veya içeriğinin bir kısmını veya tamamını değiştirme, sonlandırma, askıya alma ve kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

Sayfanın herhangi bir şekilde orijinal amacı dışındaki kullanımı ve işbu kayıt ve şartların ihlal edilmesi yasa gereği suç veya para cezası uygulaması ile sonuçlanabilir.

  • Sayfaya Erişim

11 Ocak 2013 tarihli ve 28525 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında beşinci bölüm; Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı, 50. maddenin 10. fıkrasında yer alan “ (10) (Değişik:RG-11/1/2013-28525) Pazarlama izni sahipleri, internet siteleri üzerinden prospektüs veya ürün özellikleri özetini yayımlayabilir. Dördüncü fıkraya istisna olarak, internet siteleri üzerinden ürünleri ile ilgili reklam ve tanıtım yapmak isteyen pazarlama izni sahipleri, sadece veteriner hekim ve eczacılara yönelik hazırlanmış ve kişisel şifre gibi önlemler ile ulaşılabilen alanlar oluşturur.” gereği internet sitesi erişimi veteriner hekimlere yöneliktir ve üyelik sistemi ile erişim sağlanabilmektedir.

Hizmetlere erişim, Internet ortamı için genel anlamda geçerli olan iletişim protokollerine uygun olarak Sayfaya erişim sağlayan bir telekomünikasyon ağına bağlı bir kişisel bilgisayar ile yapılır.

CEVA Sayfasının erişilebilirliğini günde 24 saat, haftada 7 gün olacak şekilde olabilmesini sağlamaya çalışmaktadır, ancak bu doğrultuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Bakım çalışmaları, güncellemeler ve özellikle teknik nitelikli olan başka herhangi bir nedenle Sayfaya erişim zaman zaman kesintiye uğrayabilir.

Hiçbir durumda, CEVA bu kesintilerden ve internet kullanıcısı için bu nedenle ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Buna ek olarak, CEVA ne sayfasında herhangi bir kötü amaçlı yazılımın bulunmasından ne de internet kullanıcısı için bu nedenle ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

  • Sayfa üzerinde yer alan Hiper metin bağlantıları

Sayfa üzerinde CEVA tarafından yönetilmeyen ve/veya sahip olunmayan diğer sayfalara ait hiper metin bağlantıları olabilir.

CEVA hiçbir şekilde söz konusu bu bağlantı sayfaları tarafından sunulan bilgi, ürün ve hizmetler kontrol yetkisine haiz değildir ve hiçbir durumda söz konusu bu sayfaların içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Internet kullanıcısı tarafından bu sayfalara erişim kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

B. Fikri Mülkiyet

  • Kayıtlı Markalar

Sayfa üzerinde gösterilen markalar ya CEVA ve/veya onun Ana Şirketi BIOMUNE COMPANY mülkiyetindedir ya da CEVA ve/veya ana şirketi söz konusu bu markaların kullanım yetkisinin verildiği üçüncü taraflara ait markalardır.

Sayfaya erişim Sayfa içeriğinin görüntülenebilmesi dışında başka bir hak vermez.

Söz konusu kullanımlar marka sahip(ler)inin açık ön yazılı izinlerine tabii olduğundan, bu Sayfanın internet üzerinde yayınlanması adı geçen markaların kullanım lisansının ihlali anlamına gelmemektedir.

  • Yazar hakları / Kullanım Hakkı / Marka ve Tasarımlar / Patentler

Sayfa fikri mülkiyet hakları kapsamında korunan bir fikir çalışmasıdır.

Sayfa üzerindeki tüm bileşenler münhasıran CEVA ve/veya onun ana şirketinin mülkiyetindedir ve CEVA ilgili fikri mülkiyet veya kişilik haklarının kullanımına yetkili tek merciidir. İnternet kullanıcısı Sayfa erişimi ile bilgi almak dışında başka bir lisans veya hak sahibi olmaz.

Sayfa ve yapısal bileşenleri, yazar hakları, telif hakları, tasarım ve marka ve patent ile ilgili Türkiye, CEVA’nın faaliyette bulunduğu diğer ülkeler ve uluslararası yasal konvansiyonlar ile korunmaktadır.

Bu bileşenlerin çoğaltılması ve/veya simgelenmesine sadece kat’i kişisel ve özel uygulamalı bilgi kullanımı için izin verilir.

Yetkilendirme ile ilgili tüm talepler İletişim bölümündeki form sayfasından iletilmelidir.

C. Kişisel veriler

  • Kişisel verilerin kullanımı

CEVA internet kullanıcısından kimliğini tanımlayan verileri (isim, adres, e-posta adresi, meslek vb.) temin etmesini isteyebilir.

Ceva söz konusu bu kişisel verilere erişim, düzeltme veya silme hakkını saklı tutar.

Bu hakkın kullanımı için, internet kullanıcısının bu talebini yazı ile İletişim bölümündeki form sayfasından iletmelidir.

Talebin alınmasını müteakip mümkün olan en kısa zamanda değiştirme veya silme işlemi gerçekleşir.

Kişisel veriler kapsamında olmayan ve internet kullanıcısının kimliğini tanımlamayan birtakım bilgiler CEVA (kullanılan tarayıcı, IP adresi vb.) tarafından kullanılan sunucular tarafından kaydedilebilir.

Burada internet kullanıcısına Sayfa ziyareti yapıldığında söz konusu bu tanımlama bilgisinin kullanıcı tarayıcısına otomatik olarak kaydedilebileceği bilgisi iletilir.

Tanımlama bilgisi internet kullanıcısının kimlik bilgilerini ifşa etmeyen ancak kullanıcının Sayfa üzerindeki dolaşımına ilişkin (ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarihi ve saati vb.) bilgiler kaydetmeye yarayan bir veri bloğudur.

Tanımlama bilgisi kullanımı Sayfa’nın kalitesini geliştirmek amacıyla, sayfa ziyaret sıklıklarını, hedef kitle ölçümleri vb.’nin analizine izin vermek amaçlıdır.

Tarayıcınız tipik bir özellik olarak bu tanımlama bilgilerinin reddedilmesi seçeneğine sahiptir. Bu Sayfamıza bağlantı yapmanızı engellemez, ancak sayfa yüklemelerinde gecikmelere neden olabilir.

İnternet kullanıcısı ile ilgili kimlik tanımlama bilgileri CEVA içindir ve üçüncü taraflara, daha çok gruba ait diğer şirketlere iletilebilir. İnternet kullanıcısı İletişim bölümündeki formu doldurarak bu iletime itirazlarını bildirebilirler

  • Güvenlik

CEVA, veri kaybı veya bozulması ve yetkilendirilmemiş kimselerin bu verilere erişimine karşılık kazara veya maksatlı manipülasyonların önüne geçmek ve verileri korumak amacıyla teknik ve organizasyona ait güvenlik teknikleri kullanır.

Bu güvenlik önlemleri teknolojik gelişmelere paralel olarak düzenli olarak gelişir.

Bireysel internet kullanıcısı ile ilgili kişisel verilerin kullanımına ilişkin tüm bilgi talepleri, öneriler ve talepler doğrudan İletişim bölümündeki form sayfasından iletilebilir.

D. Sorumluluk

Aşağıdakiler yasaktır:

Herhangi bir şekilde ilgili üçüncü tarafın rızası olmaksızın e-posta adresleri dahil üçüncü taraflara ait bilgileri saklamak veya toplamak; sahte kimlik oluşturmak veya kullanmak, e-posta adreslerinde veya başlıklarda tahrifat yapmak, veya herhangi bir şekilde mesajı gönderen kişi kimliği veya mesajın kaynağı konusunda üçüncü tarafları yanıltma girişiminde bulunmak; “Uygun Olmayan İçerik” başlığı altında tanımlana veya atıfta bulunulan uygun olmayan herhangi bir içerik göndermek; Sayfaya veya üçüncü kişilere zararı olan veya yasayı ihlal eden virüs veya başka içerikler içeren herhangi bir bileşenin gönderilmesi; sunulan hizmetlere çeşitli şifreler kullanarak veya başka bir şekilde Sayfa hizmetlerine bağlantı yapan diğer hesaplar, bilgi sistemleri veya ağ bağlantılarının izinsiz erişimi: veya hizmetlere bir başka kullanıcının adından erişim veya diğer bir kişilik aracılığıyla benzer hizmetlerin kullanımı.

Uygun Olmayan İçerikler, üçüncü taraf haklarını ihlal eden veya Sayfa aracılığıyla erişilebilen diğer kullanıcı forumlarının veya söyleşi odalarının kullanımını sınırlamak ve/veya engelleyen, CEVA tarafından açık saçık, yanıltıcı, yasal olmayan, ırkçı, iftira eden, hakaret içeren veya rahatsızlık verdiği düşünülen her türlü dil, yorumlar, notlar ve görsellerdir.
Sayfanın, sayfa hizmetlerinin ve sayfa aracılığıyla elde edilen herhangi bir bileşen veya bilginin kullanımı, internet kullanıcısının münhasır sorumluluğundadır.

CEVA, internet kullanıcısına Sayfa hizmetleri veya bu hizmetlerin ticari niteliği, tutarlılığı ile ilgili veya internet kullanıcısının beklentilerini karşılayan arama sonuçları ile ilgili olarak, açık veya örtülü, herhangi bir garanti vermez ve CEVA tarafından oluşturulmamış herhangi bir içeriği kullanmak suretiyle, büyük ölçüde özel haklar olacak şekilde kendileri adına hak iddia etmek kapsamında üçüncü kişiler tarafından yapılan olası anlaşmazlık, işlem veya başvurular ile ilgili tüm sorumlulukları reddeder.

Bunlara ilaveten, CEVA aşağıdakilerden sorumlu tutulamayacaktır: Sayfa performansının ve/veya üzerinde kullanılan veya indirilen herhangi bir yazılımın performansında azalma; hizmetlerde gecikme, değişiklik, askıya alma veya kesintilerden kaynaklanan veri veya hizmet kaybı; servisleri aracılığı ile elde edilen bilgilerin doğru olmaması, kalitesinin düşük olması veya nitelikleri; servisleri aracılığıyla gerçekleştirilen kötü amaçlı yazılım iletimini doğrudan veya dolaylı sonuçları; Sayfa üzerindeki verilerin veya internet kullanıcısına ilişkin verilerin izinsiz kişiler tarafından değiştirilmesi.

Benzer şekilde, CEVA, Sayfanın kullanımı veya tersi şekilde Sayfaya erişim yapılamamasından kaynaklanan büyük ölçüde ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayan, kar, müşteri, veya veri, tüm maddi olmayan yararlar, gelir fırsat kaybı veya diğer kayıp ve hasarlardan sorumlu tutulamayacaktır.

CEVA aşağıda belirtilen şekilde internet kullanıcıları tarafından temin edilen Kişisel İçeriklerin söyleşi odalarında veya diğer tartışma ortamlarında bulunması ile ilgili tüm sorumlulukları reddeder.
Bu tür Kişisel İçerik, fikirler, beyanlar, öneriler ve bakış açılarının Kullanıcılara ait fikir, beyan, öneri ve bakış açısını temsil eder ve hiçbir şekilde ne açık ne de örtülü olarak CEVA’ya ait fikir, beyan, öneri ve bakış açılarını temsil etmezler.

Sayfa üzerinde CEVA tarafından yönetilmeyen ve/veya sahip olunmayan diğer sayfalara ait bağlantılar olabilir.

CEVA hiçbir şekilde söz konusu bu bağlantı sayfaları tarafından sunulan bilgi, ürün ve hizmetleri kontrol yetkisine haiz değildir ve hiçbir durumda söz konusu bu sayfaların içeriğinden sorumlu tutulamaz.
İnternet kullanıcısı işbu yasal bildirimin koşullarından herhangi birinin internet kullanıcısı tarafından ihlalinden kaynaklanan her türlü sorumluluk, rücu, kayıp, maliyet, gelir kaybı, veri kaybı ve diğer dolaylı ve dolaysız zararlara karşı CEVA’yı tazmin edeceği ve CEVA'ya garanti temin ettiği hususlarında mutabıktır.

E. İlgili yasa – Adli yargı yetki alanı

Sayfa ve içeriği, işbu Sayfa kayıt ve şartları ile birlikte, Türk yasalarına tabiidir.
Olası herhangi bir dava takibi yalnızca Türk mahkemelerinde görülebilir.

İşbu kayıt ve şartlar kapsamında açıklanan önlemlerden herhangi birinin hükümsüz veya geçersiz olduğunun bildirilmesi durumunda, söz konusu bu önlemler CEVA'nın asıl amaçlarını yansıtacak şekilde yorumlanacak olup, bunlar dışındaki önlemler yasal olarak geçerli kabul edilmeye devam edilecektir.

İşbu kayıt ve şartlar kapsamındaki önlemler veya diğer haklardan herhangi biri ile ilgili olarak CEVA tarafından herhangi bir başvuru yapılmamış olması veya geçerli bir talebin olmaması, açıkça yazılı olarak feragat edildiği belirtilmedikçe, hiçbir şekilde CEVA tarafından bu önlem ve haklardan feragat edildiği şekilde yorumlanamayacaktır.

F. Kullanım kayıt ve şartlarında değişiklik

CEVA, özellikle herhangi bir yeni yönetmelik veya yasama işlemi nedeniyle veya Sayfanın internet kullanıcıları tarafından kullanımını geliştirmek amacıyla, işbu Sayfa kullanım kayıt ve şartlarının herhangi birinde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Sayfa kullanımı ile ilgili gelecekteki değişiklikler işbu kayıt ve şartlar kapsamında yer alacaktır.