Deelnamevoorwaarden - Winnend Ticket

Wedstrijdreglement
TOEPASSINGSGEBIED, WIJZIGINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd getiteld "25 jaar FELIWAY winnende tickets" (hierna "wedstrijd" genoemd). De wedstrijd wordt georganiseerd door Ceva Santé Animale SA, hierna de “Organiserende Vennootschap” genoemd, en wordt vertegenwoordigd door de directeur M. de Vries, Tiendweg 8c, SB 2671 Naaldwijk. 

De organisator behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden te wijzigen bij wetswijzigingen of wijzigingen in de uitspraken van de hoogste rechter, ook tijdens de wedstrijd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de FELIWAY® website www.feliway.com/nl

ALGEMEEN 

De wedstrijd vindt plaats tussen 1 september 2021 en 31 maart 2022. Tijdens deze periode kunnen klanten (hierna "deelnemers" genoemd) deelnemen aan de wedstrijd door een FELIWAY® Optimum Startset aan te kopen in een fysiek verkooppunt (dierenkliniek, dierenwinkels, tuincentra, etc) en online (webshops) en kans maken om een winnend ticket te vinden in de FELIWAY Optimum Startset. 

DEELNAME

Bij aankoop van een FELIWAY Optimum Startset is het mogelijk dat een Deelnemer over de vastgestelde Periode een ticket met een nummer hierin kan vinden. Elke deelnemer moet het ticketnummer dat hij gevonden heeft in een FELIWAY Optimum Startset invullen op het web platform https://feliway.cat/win vóór de einddatum van het spel is voor 31/03/2022 om 23.59. 

De tickets zijn willekeurig geplaatst in een vooraf bepaald aantal FELIWAY Optimum Startsets door het Organiserende bedrijf en worden willekeurig verdeeld over een fysieke verkooppunten (dierenkliniek, dierenwinkels,tuincentra, etc) en online (webshops) bij hun bestelling.

Na het invoeren van de code die op het ticket staat vermeld, wordt de Deelnemer op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs.

Een contante betaling, betaling in natura of het inwisselen van prijzen is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

Voor deelname komen in aanmerking personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen in dienst van de organisator en andere personen die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Automatisch geregistreerde deelnemers (bijv. via zogenaamde bots of andere technische hulpmiddelen) evenals deelnemers die niet-geautoriseerde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen behalen, zijn ook uitgesloten van de wedstrijd.

Het niet naleven door een deelnemer van deze wedstrijdvoorwaarden maakt zijn deelname ongeldig.

De deelnemers erkennen en stemmen ermee in dat de organisator het recht heeft om alle bewijzen van de identiteit, het adres of de leeftijd van de deelnemers te vragen die hij nodig acht. Elke onjuiste informatie over identiteit of leeftijd leidt automatisch tot uitsluiting van de wedstrijd.

De organisator behoudt zich het recht voor om elke inschrijving die niet in overeenstemming is met deze regels, uit te sluiten van de wedstrijd, in het bijzonder elk onvolledig of onleesbaar bestand.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Deelname aan het spel vindt uitsluitend plaats door aankoop van een FELIWAY Optimum Startset in een fysiek verkooppunt (dierenkliniek, dierenwinkels,tuincentra ea en online (webshops) 

De deelnemer moet naar de speciale pagina https://feliway.cat/win gaan en als volgt te werk gaan:

- Vul het deelnameformulier in met vermelding van naam, voornaam, e-mailadres en postadres;         

- Vul het nummer in dat op zijn ticket staat;         

- Ontdek de gewonnen prijs.   

Bovendien moet de deelnemer zich registreren om de wekelijkse FELIWAY® nieuwsbrief te ontvangen. Toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor is een informeel bericht aan de bekende contactgegevens voldoende.      

Alle tickets geven recht op een prijs. Elk ticket heeft een unieke code, overeenkomend met een prijs, de prijs die overeenkomt met elke code is vooraf bepaald door het organiserende bedrijf.

Bij het invoeren van het nummer op het ticket op https://feliway.cat/win, verschijnt de gewonnen prijs. De winnaar ontvangt tegelijkertijd een bevestigingsmail. In geval van moeilijkheden prevaleert alleen het ticket, in vergelijking met de lijst met codes die zijn toegewezen aan de prijzen die zijn opgesteld door het organiserende bedrijf. De deelnemer moet het winnende ticket dat hij heeft gevonden in de FELIWAY Optimum Startset bijhouden tussen de periode van 01/09/2021 en 31/03/2022. 

WINNENDE TICKETS  

Elk ticket kreeg op voorhand een prijs toegewezen. In totaal zijn er 1500 tickets in omloop gebracht. De verdeling is als volgt:  

● Van het 1e tot het 10e ticket: één jaar FELIWAY Optimum gratis (waarde inclusief btw 380 €)       

● Van lot 11 tot 25: een verrassingspakket voor katten (inhoud: een speelhuisje, een dekentje, een pen en een opvouwbare tas (eenheidswaarde inclusief btw: geen verkoopwaarde)         

● Van lot 26 tot 1500: het downloaden van het e-book 'De gids voor gelukkige katten'. (eenheidswaarde inclusief btw: geen verkoopwaarde)        

De waarde van de prijzen wordt bepaald bij het opstellen van dit reglement en kan niet het voorwerp uitmaken van een geschil over de waardering ervan. Alle kosten die na het spel worden gemaakt, in het bijzonder voor het onderhoud en het gebruik van deze prijzen, zijn volledig voor rekening van de winnaar.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een schenking van dezelfde waarde en/of gelijkaardige kenmerken, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige klacht. Alle foto's die "de prijs’" vertegenwoordigen, hebben een uitsluitend illustratieve functie en zijn niet contractueel.

De prijs is niet inwisselbaar en mag in geen geval worden onderworpen aan betaling van de waarde in geld of valuta van welke aard dan ook. Er wordt gespecificeerd dat het organiserende bedrijf geen enkele service of garantie zal bieden, de winst bestaat alleen uit de levering van de hierboven verstrekte prijs. Het Organiserende Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de door de winnaar gemaakte prijs.

LEVERINGSVOORWAARDEN 

De winnaars worden op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs door het nummer op het ticket in te voeren en ontvangen tegelijkertijd een bevestigingsmail van het webplatform.

Naar aanleiding van dit elektronische bericht dient de Deelnemer de bij het invullen van het formulier verstrekte gegevens te bevestigen. 

Prijs 1 t/m 25 worden, na toestemming van de winnaar en het fysiek verkooppunt, aan de winnaar overhandigd in het verkooppunt (met uitzondering on-line) of worden binnen 1 maand na aankondiging van de prijs per post of per vervoerder verzonden. Prijs 26 t/ m 1500 (het e-book) zullen beschikbaar zijn om te downloaden. 

Indien het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres niet correct is of niet overeenstemt met dat van de winnaar, of indien om andere redenen die verband houden met technische problemen waardoor de informatie-e-mail niet correct kan worden verzonden, kan het Organiserende Bedrijf niet kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden. Evenzo is het niet de verantwoordelijkheid van het organiserende bedrijf om de contactgegevens van winnaars te onderzoeken die niet kunnen worden bereikt vanwege een ongeldig of onleesbaar e-mailadres of een onjuist postadres.

De winnaars die niet kunnen worden bereikt, of die niet binnen 10 dagen na verzending van de bevestigingsmail reageren om hun postadres te verstrekken dat nodig is voor de verzending van de prijzen, kunnen geen aanspraak maken op enige prijs, compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook is.

Het recht op de prijs vervalt op 31 maart 2022 om 23:59 uur als de organisator op dat moment de adresgegevens van de deelnemer niet heeft ontvangen. Deze datum kan in functie van omstandigheden verlengd worden. 

De waarden van de prijzen werden bij aanvang van de wedstrijd bepaald. Alle kosten die na de wedstrijd worden gemaakt, in het bijzonder voor het onderhoud en het gebruik van deze prijzen, komen volledig voor rekening van de winnaar.

De organisator behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen, bijv. bij onvoldoende beschikbaarheid of leveringsproblemen, de prijs te vervangen door een artikel van gelijke waarde.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De organisator verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in het kader van de wedstrijd (met name de contactgegevens van de winnaars) in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG ). Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring .

DISCLAIMER / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De organisator is volledig aansprakelijk voor opzet en grove schuld. In het geval van eenvoudige nalatigheid is hij alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam, gezondheid of een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en die de contractpartner regelmatig vertrouwt en waarop kan worden geobserveerd).

In het geval van een eenvoudige nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Anders is de aansprakelijkheid van de organisator uitgesloten.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de organisator.

Kennisgeving over gegevensbescherming

Hieronder informeren wij u over de gegevensverwerking die in het kader van de prijsvraag plaatsvindt.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de wetgeving inzake gegevensbescherming is door Ceva Santé Animale SA, hierna de “Organiserende Vennootschap” genoemd, en wordt vertegenwoordigd door de directeur Mark de Vries, Tiendweg 8c, SB 2671 Naaldwijk. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacycompliance@ceva.com .

2. Verwerkte gegevens, rechtsgrond, doeleinden en duur van de verwerking

Als u deelneemt aan onze wedstrijd, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als u als winnaar wordt bepaald, verwerken we ook:

 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de prijsvraag. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 AVG. Door deelname aan de wedstrijd komt er een overeenkomstige overeenkomst tussen u en ons tot stand.

Wij verwijderen de gegevens binnen 14 dagen na afloop van de wedstrijd of na verzending van de prijs, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

3. Doorgifte van gegevens aan derden, contract verwerkers

In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. Zoals elk modern bedrijf werken wij echter samen met gegevensverwerkers om u ongestoord de best mogelijke service te kunnen bieden.

Wanneer we samenwerken met externe dienstverleners, vindt de orderverwerking plaats op basis van artikel 28 AVG. Hiertoe sluiten wij passende overeenkomsten met onze partners om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Bij de verwerking van uw gegevens maken wij alleen gebruik van zorgvuldig geselecteerde contract verwerkers. Deze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij geven alleen opdracht aan externe dienstverleners die ervoor hebben gezorgd dat alle gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volgende soorten verwerkers kunnen persoonsgegevens ontvangen:

 • CRM-systeemaanbieder
 • Aanbieders van cloud- en serverdiensten

4. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

 • om uw aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met artikel 7 (3) AVG. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten;
 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerking doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande ontslagperiode, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van a Het recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens ;
 • om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om te beweren, uit te oefenen of verdediging van juridische claims is;
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in overeenstemming met artikel 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen en
 • om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons hoofdkantoor.

5. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits er redenen zijn voor deze die ontstaan ​​Toegewijd aan uw specifieke situatie.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, volstaat een e-mail te sturen aan privacycompliance@ceva.com